Previous Next

Məlahət Vərəhməd qızı Abdullayeva

Ad, soyad, atasının adı :

 • Məlahət Vərəhməd qızı Abdullayeva

Təvəllüd

 • 10.08.1961

Əlaqə:

 • İş telefonu : (012) 493-77-03
 • Mail : Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Təhsil : Ali

 • 1983-cü ildə ADPU-nun Riyaziyyat fakultəsini bitirib.

 Elmi dərəcəsi :

 • Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 İş fəaliyyəti:

 • 1983-1996-cı illərdə Masallı şəhər 3 №-li tam orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi
 • 1996-2007-ci illərdə Bakı şəhər 21№-li tam orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi
 • 2007-2015-ci illərdə ADPU-nun "Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası" kafedrası, müəllim
 • 2014-2015-ci illərdə SABAH qruplarında müəllim, ADPU
 • 2015-ci ildən ADPU-nun "Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası" kafedrası və SABAH qrupları

 Tədris etdiyi fənlər:

 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 • İnformatikanın tədrisi metodikası
 • Elementar riyaziyyat
 • RTM-in tarixi və metadologiyası
 • RTM- in müasir problemləri

 Seçilmiş əsərləri :

 • B. Nəsirov, M.V. Abdullayeva. Müasir riyaziyyat dərsləri və onun təşkili haqqında. “Xəbərlər” (təbiət elmləri seriyası). Bakı, ADPU, 2005, № 4, səh. 60 - 62.
 • B.Nəsirov, M.V. Abdullayeva. Həndəsi bərabərsizliklər və onun məktəb kursunda öyrənilməsi. “Xəbərlər”, Bakı, ADPU, 2006, №1, səh. 391 - 393.
 • V. Abdullayeva. Riyaziyyatdan sinifdənxaric tədbirlərdə şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına idealların təsiri. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2006, № 4, səh. 43 - 47.
 • V. Abdullayeva. Riyaziyyat təlimində funksiyanın qrafiki əyanilik vasitəsi kimi. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2007, № 4, səh. 35 - 38.
 • B.Nəsirov, M.V. Abdullayeva. Qloballaşan dünyada müəllim hazırlığının istiqamətləri. “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri”mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları. Ankara. 2007, səh. 517 - 521.
 • V. Abdullayeva. İkidəyişənli xətti bərabərsizliyin qrafik üsulla həlli haqqında. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”jurnalı. Naxçıvan, “Məktəb”, 2008, № 1, səh. 118 - 122.
 • V. Abdullayeva. Orta məktəbdə funksiyanın qrafikləri ilə aparılan işin metodikasına dair. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2008, № 2, səh.69 - 74.
 • V. Abdullayeva. Əsas məktəbin riyaziyyat kursunun təlimində şagirdlərdə qrafik təsəvvürlərin formalaşdırılması. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2008, № 1, səh. 410 - 413.
 • V. Abdullayeva. Riyazi dil – dünyanı anlamağın ən qısa yoludur. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı. Bakı, "Müəllim nəşriyyatı", 2009, № 4, səh. 22 - 27.
 • М.В.Абдуллаева, Математический язык – самый короткий путь познания мира. Журнал Научных Публикаций Аспирантов и Докторантов. Курск, 2009, № 10, c. 55 -  
 • V. Abdullayeva. İstedadların aşkarlanmasında riyaziyyat dərslərinin rolu. “İstedadlı şagirdlərin potensial imkanlarının inkişaf etdirilməsinin optimal yolları” mövzusunda elmi – metodiki konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2010, səh. 103 - 107.
 • V. Abdullayeva. Orta Öğretim Okulları və Liselər İçin Matematik Ögretmenlərinin Hazırlanması. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları və Sorunları Sempozyumu II. Ankara, Hacettepe, 2010, səh. 842 - 848
 • V. Abdullayeva. İstedadlı şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişafında kvadrat tənliklərin qrafik həll üsulunun rolu. “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransının materialları”, “Bakı Universiteti”, 2011, səh. 12 - 15.
 • М.В.Абдуллаева. Графики функций как важный фактор для осуществления межпредметных связей при обучении математики в средней школе. Научное приложение Международного научно-педагогического журнала «Высшая школа Kазахстана» Министерства образования и науки Республики Казахстан, 2012, №1, 162-170.
 • V. Abdullayeva. Riyaziyyat dərslərində kompüterdə tətbiqi proqramlardan istifadə qaydaları. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2012, № 1, səh. 38-43.
 • V. Abdullayeva. Kompyuter və müasir riyaziyyat dərsləri. ADPU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2012.
 • Ə.Pələngov, M.Abdullayeva. VII sinifdə şagirdlərin “Funksiya” haqqındakı biliklərinin kompyuterlə formalaşdırılması təcrübəsindən. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2012, № 3, səh. 349 - 352.
 • V. Abdullayeva. Riyaziyyat müəllimi hazırlığında müasir texnologiyalardan istifadə. “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” Beynəlxalq Simpoziumu. Bakı, 2013, səh. 163 - 164.

        ·            Ə.Pələngov, М.Abdullayeva. Orta məktəbin “Cəbr” kursunda qrafiklərin kompyuterlə   

      öyrədilməsi  təcrübəsindən. Uzaqdan və virtual təlim. Moskva, 2014, № 04, səh. 95-100.

        ·            M.V. Abdullayeva. Riyaziyyat müəllimi hazırlığında yeni yanaşmalar. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV. Ankara, 2014, səh. 150- 154. 

 • V. Abdullayeva. Riyaziyyat müəllimi şəxsiyyətinin formalaşmasına idealların təsiri. Müəllim Hazırlama Siyasəti və Problemləri V Beynəlxalq Konfrans. Bakı, 2015, səh. 333-335.
 • V. Abdullayeva, İ.Ə.Zeynalova. VII sinin "Riyaziyyat" fənninin tədrisində İKT-dən istifadə. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2015, № 4, səh. 16-21.
 • V. Abdullayeva. “Riyaziyyatin ibtidai kursunun nəzəri əsaslari” fənninin kurikulumu və onun xarakterik cəhətləri. ADPU, “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2017, № 1, səh.9-15.
 • V. Abdullayeva. 8-ci sinif riyaziyyatin tədrisində İKT-dən istifadə. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2017, №1, səh.56-61.
 • V. Abdullayeva. Ümumtəhsil məktəblərdə riyaziyyatin tədrisində İKT-dən istifadə. Təhsildə İKT. Bakı, ADPU, 2017, № 1, səh.92-97.
 • Abdullayeva, E. Nemətli. Kurikulum əsaslı təlimin ali təhsildə rolu. Ali məktəb müəllimlərinin I Forumu. Bakı, 2017, səh. 43-44.
 • Abdullayeva, E. Nemətli. Osmanlının elm adamları. Uluslararası Osmanlı Araşdırmalarında Yeni Egilimler Kongresi. Baku, 2017, səh.10.
 • Abdullayeva M.V. Riyaziyyatın tədrisində İKT-dən istifadə. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransın materialları. BDU. Bakı, 2017, səh. 13-16
 • V. Abdullayeva, A.M.Gasimova. The teaching methods of “programming” languages on the VII forms. Colloquium-journal. Poland, 2017, №11, стр.6-7.
 • Абдуллаева М.В., Касумова А.М. Межпредметные связи в школьном курсе информатики. Форум молодых ученых. Международное научно-практическое периодическое сете. http://forum-nauka.ru, 2017, №12 (16), стр. 45-49.
 • Abdullayeva M., Həsənova S. Həndəsənin tədrisində İKT-dən istifadə. Təhsildə İKT. Bakı, ADPU, 2018, № 1. səh. 284-289.
 • Аджалова Н. А., Абдуллаева М.В., Роль ИКТ в процессе обучения геометрии.

Colloquium-journal. Poland, 2018, №2. стр.14-17.

 • Abdullayeva. Ottoman Mathematicians and Astronomers. Sino-US English Teaching, David Publishing Company, 2018, № 1 (169), p. 49-55. doi:10.17265/1539-8072.
 • Abdullayeva M. Təfəkkür məktəbindən universitetlərə. “Qloballaşan təhsil” beynəlxalq simpozium. Xəzər Universiteti. Bakı, 2018.
 • Abdullayeva M. Öğretmen Hazırlığının Güncel Sorunları. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi. Türkiye. Amasya, 2018.
 • Abdullayeva M. Matematik Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi. Türkiye. Amasya, 2018.

 

    Kitablar:

 • Həsənov İ., Abdullayeva M. Koordinatlar üsulu (metodik vəsait). Bakı, “Kövsər”, 2009.
 •       Pələngov Ə., Abdullayeva M. Orta məktəbdə informatikanın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, "Elm və təhsil", 2015.

 •  Abdullayeva M. Ali təhsilin bakalavriat pilləsində müəllim hazırlığı üzrə «Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları» fənninin kurikulumu.  Bakı, “Elm və təhsil”, 2015.

 •  Abdullayeva M., Kazımov Z. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti).  Bakı, ADPU, 2016.

 •  Abdullayeva M., Hasanov I. Trigonometry ISBN: 978-3-330-32756-6. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken Germany, 2017.

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Bakı, AZ1000,
Ü.Hacıbəyli küç., 68

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search